Definitie


Value Engineering

Geschiedenis

Value Engineering komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en is ontstaan als gevolg van materiaal- en grondstoftekorten die tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Lawrence D. Miles, toen werkzaam bij General Electric Company, ontwikkelde hierop een benadering waarbij de nadruk werd gelegd op het vervullen van de benodigde functies. De alternatieve materialen die vervolgens werden toegepast, bleken meestal niet alleen het product te verbeteren, maar ook tot goedkopere producten te leiden. In eerste instantie werd dit ontwikkeld in een systematische functionele benadering bestemd voor bestaande producten, Value Analysis genaamd. In 1954 werd de methodiek opgenomen door de U.S. Navy voor toepassing tijdens de ontwerpfase. Om aan te geven dat deze methodiek zich richt op het ontwerpproces werd hiervoor de benaming Value Engineering gehanteerd. Value Engineering werd pas vanaf het begin van de jaren zestig toegepast in de bouwsector.

Wat is Value Engineering?

Value Engineering is onderdeel van en groter geheel: Value Management. Value Management wordt door de EN 12973 'Value Management' omschreven als een strategische managementbenadering om een organisatie optimaal te laten presteren. Value Engineering is een van de belangrijkste instrumenten binnen dat framework en kan meestal in combinatie met andere instrumenten worden ingezet.

Value Engineering heeft tot doel 'de waarde' van iets te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. Waarde is het kernbegrip binnen Value Engineering.

Het waardebegrip

Waarde wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de mate van invulling van een behoefte ten opzichte van de gebruikte middelen. Als er dus geen behoefte is, dan heeft iets geen nut en heeft het ook geen waarde.

De behoefte wordt omschreven als hetgeen iets moet doen (de functie) en de mate waarin het de functie vervult (de prestatie). In het kort wordt dit 'functionaliteit' genoemd. Middelen worden meestal uitgedrukt in geld, maar kunnen ook eenheden betreffen van bijvoorbeeld tijd en energie. Hiermee wordt waarde in de meeste gevallen weergegeven als de volgende vergelijking:Waarde kan verhoogd worden door de bovenstaande vergelijking te verbeteren. Dit kan door:
 1. Functies toe te voegen;
 2. Prestatie te verhogen;
 3. Kosten te verlagen.
Waarde komt voort uit functie (wat het moet doen), maar kan pas beoordeeld worden bij een vorm (inzicht in prestatie en kosten). Vanuit de waardebeoordeling van de vorm kan gereflecteerd worden of eventueel de functie en vereiste prestatie gewijzigd moet worden. Het samenspel tussen functie en vorm is essentieel voor het creëren van waarde, en vormt daarmee de kern van Value Engineering

Waarde is subjectief. Iets dat bijvoorbeeld als mooi wordt ervaren door een gebruiker, kan slecht te onderhouden zijn voor een beheerder. Vanuit elk perspectief van belanghebbenden en vakdisciplines heeft waarde een andere invulling. Om die reden wordt een Value Engineering studie met een multidisciplinair team uitgevoerd.

Value Engineering

De definitie van Value Engineering is als volgt:

 'Value Engineering is een systematische, multidisciplinaire benadering om met behulp van functieanalyse- en creatieve technieken de waarde van een product of proces te verbeteren.

Hieronder worden de kernpunten van de definitie nader besproken:


  Systematisch:
Value Engineering wordt toegepast door het systematisch doorlopen van het onderstaande stappenplan. De Value Engineering studie is het gedeelte van het stappenplan dat in teamverband doorlopen wordt (oranje gearceerde deel). Hierbij is het essentieel om geen stappen over te slaan. Middels systematisch werken wordt zoveel mogelijk voorkomen dat essentiële aspecten worden overgeslagen, waardoor de betrouwbaarheid van het resultaat beter kan worden gewaarborgd.Hieronder volgt een korte beschrijving per stap:
 1. Voorbereidingsfase. Hierin worden de voorbereidingen getroffen, zoals het opstellen van kostenmodellen, het verzamelen van informatie etc.
 2. Informatiefase. Hierin wordt kennis uitgewisseld over het project. Het doel is om iedereen op een gelijk kennisniveau te brengen. Tevens worden hierin de uitgangspunten van de Value Engineering studie vastgelegd.
 3. Functieanalysefase. In deze fase worden de functies bepaald en geclassificeerd, worden kosten aan functies toegewezen en wordt de waarde bepaald van het baseline ontwerp (mits aanwezig).
 4. Creatieve fase. Hierin worden op basis van de geïdentificeerde (dure, onderbelichte of slecht presterende) functies alternatieven gegenereerd. Het gaat hierbij om kwantiteit. Kritiek is uitgesloten en randvoorwaarden zijn niet van toepassing.
 5. Evaluatiefase. In deze fase wordt de grote hoeveelheid ideeën teruggebracht naar een aan kansrijke ideeën.
 6. Ontwikkelfase. Tijdens deze fase worden de kansrijke ideeën iets verder uitgewerkt om een oordeel te kunnen geven over de waarde, maar ook over de haalbaarheid .
 7. Presentatiefase. Resultaten van ontwikkelfase worden teruggekoppeld aan besluitvormers en de waarde van de ideeën wordt bepaald.
 8. Rapportage & implementatiefase. Na afloop van de Value Engineering studie wordt er een rapportage opgesteld over alle uitkomsten van de VE studie. Tevens is het van belang om de opdrachtgever van de VE studie te helpen met de implementatie van de ideeën.
  Multidisciplinair team:
In een team bestaande uit projectbetrokkenen en externen met verschillende disciplines wordt het bovengenoemde stappenplan doorlopen. Hiermee kan directe communicatie plaatsvinden tussen de disciplines over consequenties van afwegingen die gedurende een sessie gemaakt worden. Het grote voordeel hiervan is dat er gekomen kan worden tot integrale oplossingen die op basis van consensus zijn verkregen. Een ander voordeel is de snelle afstemming tussen disciplines en belangen.


  Functieanalyse en ideegeneratie:
Functionele beschrijvingen bevorderen het bewustwordingsproces van het project en nemen de fysieke hoedanigheid van een object weg, waardoor er een maximale ontwerpvrijheid ontstaat en er tot nieuwe inzichten kan worden gekomen. Vervolgens worden aan de hand van geselecteerde functies met behulp van creatieve technieken, zoals brainstorming, nieuwe ideeën gegenereerd.


  Verbeteren waarde:
Het uiteindelijke doel van Value Engineering is het verbeteren van de waarde van het product, proces of project. Zie tekst 'waardebegrip' voor meer informatie.

Toepassingen

In principe is Value Engineering op alles toepasbaar. Dus op producten, processen, projecten, specifieke problemen, productontwikkeling, productverbetering etc.

Voorwaarde is hierbij meestal wel dat er voldoende potentieel is om waarde te verbeteren. Zo heeft bijvoorbeeld een complex, groot project meer potentieel om waarde te verbeteren dan eenvoudig, klein project. Bij fabricageprocessen kan bijvoorbeeld een kleine optimalisatie bij hoge batchvolumes leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Toepassing Value Engineering binnen de spoorbranch

Value Engineering wordt binnen de spoorbranch meestal gehanteerd als instrument ter ondersteuning van het projectmanagement en de besluitvorming. VE heeft afhankelijk van het ontwerpstadium de volgende toepassingen:


  Formuleren van de vraagstelling.
Functieanalyse dwingt projectleden tot de kern te komen van de behoefte en hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Het samenspel van de behoefte, de context en eisen/wensen van stakeholders hebben een grote invloed op de kosten en functionaliteit. Door geld te koppelen aan functies in plaats van aan objecten kan er gereflecteerd worden of eisen/wensen wel zoveel geld waard zijn en hoe eventueel een functie goedkoper of slimmer kan worden ingevuld.


  Integreren en afstemmen van omgeving, techniekvelden en stakeholderbelangen en draagt bij aan Relatiemanagement.
Daarnaast wordt het ontwerpproces een stuk efficiënter door alle belanghebbenden en techniekvelden in een workshop te betrekken.


  Het expliciet doorlichten van een project ten behoeve van besluitvorming.
Dit wordt bereikt door het ontwerp te relateren aan de vraagstelling en de effectiviteit van de oplossing inzichtelijk te maken, door te analyseren of de belangrijkste alternatieven zijn beschouwd en door het maken van een expliciete afweging en onderbouwing in keuze van alternatief op basis van waarde (functionaliteit/kosten verhouding)


  Het optimaliseren van projecten.
Middels functieanalyse wordt afstand genomen van de fysieke hoedanigheid en wordt er een oplossingruimte gecreëerd die kan leiden tot nieuwe, maar ook innovatieve ideeën. Ondanks het feit dat de focus van Value Engineering niet op kostenbesparingen ligt, blijkt uit ervaring dat gemiddeld ongeveer 10% aan kostenbesparingen reëel is.

Timing

Het beste resultaat wordt behaald indien VE zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces wordt toegepast (Zie figuur 1 met toelichting). Verder is de methodiek toepasbaar in ieder stadium van het ontwerpproces, met wisselende toepassingen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een project kan Value Engineering meerdere malen in het ontwerpproces worden toegepast.

Over het algemeen geldt: des te eerder Value Engineering in een proces/project wordt toegepast, des te beter. In figuur 1 wordt dit geïllustreerd. Naarmate de methodiek later wordt toegepast, zal (1) de benodigde investering om veranderingen te implementeren toenemen en (2) de mogelijkheid om de waarde van het systeem te verbeteren afnemen. Dit heeft voornamelijk te maken met het steeds verder afbakenen van de scope en de daarbij horende afname van mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen.

Succesfactoren

De volgende factoren zorgen voor een succesvolle toepassing van Value Engineering:


  Respecteer de volgende basis-principes van VE:
 1. Systematiek (VE stappenplan). De kracht van Value Engineering zit in de samenhang tussen de stappen, die met één team worden doorlopen. Als er stappen worden overgeslagen of er stappen los worden uitgevoerd, dan verdwijnt de synergie van het samenspel tussen functie en vorm.
 2. Functieanalyse. De functie is drijvende kracht achter waarde en is dus inherent aan Value Engineering. Zonder functieanalyse is er geen sprake van Value Engineering.
 3. Multidisciplinair team onder leiding van facilitator met VE expertise. De selectie van teamleden is waarschijnlijk de belangrijkste succesfactor van Value Engineering. Het resultaat van de VE studie is het afhankelijk van de input van het VE team. Als het VE team niet goed uitgebalanceerd is, dan is de kans groot dat dit een negatief effect heeft op de uitkomst.
  Goede voorbereiding is het halve werk.
Value Engineering is maatwerk. Elke VE studie dient ingericht te worden op basis van de VE doelstelling, de karakteristieken van het studieobject, de timing en de studieduur. Op basis van deze gegevens wordt de aanpak bepaald inclusief de samenstelling van het VE team en de selectie van technieken die per stap gehanteerd gaan worden. Aanbevolen wordt om de bovenstaande zaken vast te leggen in een Plan van Aanpak. Dit dwingt de Value Engineer en de opdrachtgever om goed over de opzet na te denken en deze met elkaar af te stemmen.


  Commitment op het gebied van tijd, budget en aanwezigheid.
Het is van wezenlijk belang voor het eindresultaat dat VE teamleden van het begin tot het einde aanwezig zijn. Het instrument werkt optimaal als alle stappen met het gehele team worden doorlopen. Met betrekking tot tijdsduur en budget voor Value Engineering is het aan te bevelen deze vooraf in de planning op te nemen. Als Value Engineering ad hoc wordt toegepast, blijkt uit ervaring dat in de meeste gevallen er niet voldoende tijd en budget beschikbaar is om een kwalitatief goed VE studie te kunnen draaien.
 • *{_}Minimale studieduur: 1½ dag._*
Anderhalve dag is een absoluut minimum om de Value Engineering stappen te kunnen doorlopen. Anderhalve dag is van toepassing op een niet al te groot, redelijk overzichtelijk studieobject. Des te groter en complexer het studieobject wordt, des te meer tijd nodig en gerechtvaardigd is. In de VS hebben Value Engineering studies over het algemeen een tijdsbeslag van vijf dagen.

Value Engineering lijkt extra tijd en geld te kosten, echter dit is alleen het geval als het ad hoc wordt ingezet (lees: als er problemen zijn of het te laat wordt toegepast). Als Value Engineering vroeg in het ontwerp wordt toegepast, dan is de kans groot dat fouten voorkomen kunnen worden die later tot tijdsintensieve, dure herstelactiviteiten leiden. Daarnaast kan het goed inpassen van het instrument in het ontwerpproces samenvallen met activiteiten die toch gedaan moeten worden. Wellicht dat deze inzet zelfs efficiënter is.

Links

Deze gegevens stammen uit Railpedia. Railpedia is in 2010 in Infrasite opgenomen.
Wilt u gegevens gewijzigd hebben of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de redactie van Infrasite.

This page was last changed in Railpedia on Jun 18, 2008 by timme.hendriksen@prorail.nl.


Deze definitie of dit lemma wijzigen? Een nieuw lemma starten? Dat kan! Klik hier en mail ons!


Deel dit artikel:                   

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar
Nieuwsbericht
Raad van State: Windpark N33 mag er komen
Nieuwsbericht
Eerste Wintrackmast in Zeeland geplaatst
Nieuwsbericht
Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
Kolencentrale Hemweg volgend jaar dicht
Nieuwsbericht
Gasinfrastructuur helpt energietransitie te versnellen
Nieuwsbericht
Vooral meer groene stroom uit zon
Nieuwsbericht
Treinen besparen 1,43 miljard kilogram CO2
Nieuwsbericht
Rijksoverheid investeert grootschalig in laadpunten elektrisch vervoer
Nieuwsbericht
Waterschappen op weg naar energieneutraliteit
Nieuwsbericht
Handleiding voor energiedata-uitwisseling beschikbaar
Nieuwsbericht
Brabantse Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Staten
Nieuwsbericht
Recordaantal certificaten voor groen gas in 2018
Nieuwsbericht
Nederlandse steden ingehaald op gebied duurzaamheid
Nieuwsbericht
Elektrische voertuigen opladen zonder stekker
Nieuwsbericht
Elektrische voertuigen opladen zonder stekker
Nieuwsbericht
TenneT beëindigt contracten met Heijmans-Europoles
Nieuwsbericht
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
TenneT en Natuurmonumenten; duurzaam landschap onder hoogspanning
Nieuwsbericht
Europese alliantie Europese heliports voor offshore energiemarkt Noordzee
Nieuwsbericht
Gasinfrastructuurbedrijven: miljarden euro's besparing mogelijk
Nieuwsbericht


[Banners]